Allmänna Villkor

Företagsinformation:

Din avtalspart för alla avtal som ingås genom webbplatsen www.startupbox.se (nedan kallad: “Webbplatsen”) är:

AEFE StartUp Media AB, (nedan kallade “AEFE StartUp Media “, “vi” eller “oss”),

Karlbergs strand 15
171 73 Solna

Tel: 08 – 52 00 59 94

E-post: info@startupbox.se

Registreringsnr: 559027-5797
Momsnr: SE559027579701

Allmänna villkor för försäljning och leverans för och försäljning via internet.

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa allmänna villkor och bestämmelser, inklusive alla andra villkor och dokument som avses i dessa allmänna villkor (nedan kallade: “Villkoren”) gäller för alla avtal och alla andra (rättsliga) förhållanden mellan AEFE StartUp Media och företagskunder, som inte är konsumenter (nedan kallade “Kund”, “du”, eller “din”). AEFE StartUp Media levererar inte till grossister eller återförsäljare. Läs dessa Villkor noggrant innan du beställer produkter från vår Webbplats och skriv ut eller spara en kopia av dessa Villkor för framtida behov.

1.2 Allmänna Villkor eller alla andra eventuella Villkor som Kunden tillämpar anses ogiltiga om inte dessa uttryckligen har godkänts av AEFE StartUp Media .

1.3 Vår Webbplats är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige. Vi tar inte emot beställningar från andra länder än Sverige. Genom att göra en beställning via vår Webbplats garanterar du att: 1) du är juridiskt kapabel att ingå bindande avtal, 2) du är minst 18 år och 3) du är bosatt i Sverige

1.4 Majoriteten av de produkter och tjänster som finns till försäljning på vår Webbplats tillhandahålls av tredje part och inte av AEFE StartUp Media. De allmänna villkoren för dessa parter kan gälla för sådana produkter eller tjänster. Kontrollera att du accepterar villkoren i sådana avtal och be om juridisk rådgivning vid behov, innan du beställer.

2. ERBJUDANDE & AVTAL

2.1 Alla erbjudanden och kampanjer är utan förpliktelser om inte annat anges. Din beställning utgör ett erbjudande till oss för att köpa en produkt. Alla beställningar ska godkännas av AEFE StartUp Media och vi kommer att bekräfta mottagandet av beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande som bekräftar att produkten har beställts (nedan kallad “Orderbekräftelse”). Avtalet mellan oss (nedan kallat “avtalet”) börjar gälla först när vi skickar orderbekräftelsen, eller när AEFE StartUp Media inleder genomförandet av avtalet inom fem (5) dagar efter beställning har gjorts.

2.3 Alla uttalanden om belopp, mått, beskrivningar och/eller andra beteckningar som finns på webbplatsen har gjorts med stor noggrannhet men är endast till för att identifiera produkten och utgör uppskattningar om inte annat anges. Uppenbara fel, som prismärknings-, räkne- och/eller skrivfel i erbjudanden, kampanjer, broschyrer, kataloger, orderbekräftelser, fakturor och andra skriftliga uttalanden från AEFE StartUp Media är icke-bindande.

3. LEVERANS OCH RISKER

3.1 Köp- och leveransvillkoren är beroende på leverantör då det är dennes villkor som gäller för varje köp.

3.2 AEFE StartUp Media och tredje part som säljer sina produkter och tjänster på vår Webbplats har rätt att göra delleveranser när detta kan anses rimligt.

4. PRIS, BETALNINGSVILLKOR OCH ÄGANDE

4.1 Alla priser på Webbplatsen anges inklusive moms till dess att de är tillagda i Varukorgen där priser anges exklusive moms.

4.2 Priser kan komma att ändras när som helst, men sådana förändringar påverkar inte beställningar för vilka AEFE StartUp Media redan har skickat en orderbekräftelse. Procentrabattflaggor anger vilken rabatt som ges, och är inte avsedda att ange vilket pris som faktiskt betalas.

4.3 Det säljs ett stort antal produkter och tjänster på Webbplatsen och det är alltid möjligt att det, trots våra ansträngningar, finns vissa prisangivelser på Webbplatsen som är felaktiga. AEFE StartUp Media verifierar normalt priserna när varan skickas ut, så att vi endast debiterar det lägre priset om en produkts rätta pris är lägre än det pris som anges. Om en produkts rätta pris är högre än det pris som anges på webbsidan kommer vi normalt, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner före avsändandet, eller avvisa din beställning och meddela dig om sådant avslag. Vi är inte skyldiga att tillhandahålla produkten till dig till det felaktiga (lägre) priset, även efter att vi har skickat en orderbekräftelse, om prisangivelsen uppenbarligen och utan tvekan är fel och du rimligen borde ha identifierat det som en felaktig prisangivelse.

4.4 Betalning för samtliga produkter och tjänster ska göras med faktura, Swish, kredit- eller bankkort. Vi ta emot betalning med följande kreditkort: American Express, Visa och MasterCard.

4.5 Fakturor skickas till leveransadress om separat fakturaadress ej angetts.

4.6 Kunden blir inte ägare till produkterna eller tjänsterna förrän han eller hon har fullföljt alla sina åtaganden i enlighet med avtalet, inklusive, men inte begränsat till, betalning av inköpspriset och eventuella ytterligare kostnader, räntor, skatter och skadeersättning som kan uppkomma i enlighet med avtalet eller andra tillämpliga Villkor.

4.7 Kunden har inte rätt att sälja, hyra ut, lämna som säkerhet eller inteckna produkterna eller tjänsterna på annat sätt, eller att eller över­låta produkterna eller tjänsterna till tredje part, helt eller delvis, med undantag för om detta sker inom ramen för kundens vanliga verksamhet.

4.8 Så länge kunden inte äger produkterna eller tjänsterna ska kunden omedelbart meddela AEFE StartUp Media om tjänsterna och/eller produkterna blir (eller om det antas att de kan bli) intecknade på något sätt. Dessutom ska kunden sedan informera AEFE StartUp Media om var produkterna finns och, om så önskas ge AEFE StartUp Media tillgång till produkterna så snart AEFE StartUp Media begär detta.

4.9 I händelse av beslagtagning av (en del av) produkterna eller tjänsterna, konkurs eller om kunden skjuter upp betalningen, ska kunden omgående underrätta den part som önskar utöva någon rättighet på produkterna och/eller tjänsterna, om AEFE StartUp Media äganderätt till produkterna och/eller tjänsterna.

4.10 Om kunden har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet och äganderätten för produkterna eller tjänsterna inte har överförts till kunden, men kunden har levererat dessa till en tredje part, är kunden skyldig att, på begäran av AEFE StartUp Media, samarbeta för att ge AEFE StartUp Media panträtt för alla eventuella krav kunden framlägger till den tredje parten, vad gäller leverans av produkterna till den tredje parten, oavsett alla ytterligare rättigheter AEFE StartUp Media har enligt det här avtalet.

4.11 Om du väljer att betala med kredit- eller betalkort, har AEFE StartUp Media valt Stripe (“Stripe”) för PCI-kompatibla säkra betalningstjänster. Om de produkter som ska levereras till en annan adress än där ditt kredit- eller betalkort är registrerat kan vi behöva kontrollera dina uppgifter innan vi kan behandla din beställning.

5. GARANTI/KLAGOMÅL

5.1 Om du köpt produkter eller tjänster som inte tillverkats/skapats av AEFE StartUp Media kan du ha rätt till (ytterligare) garanti (enligt Villkor) från den ursprungliga tillverkaren eller leverantören från AEFE StartUp Medias leverantör. Kunden kan aldrig göra anspråk på någon annan ytterligare garanti från AEFE StartUp Media än den som AEFE StartUp Media eller kunden har rätt till enligt garantin från tillverkaren och/eller leverantören av produkterna.

5.2 Om kunden gör ett anspråk enligt en garanti som tillhandahålls av AEFE StartUp Media, bör denne underrätta AEFE StartUp Media om felet så snart som möjligt och i alla fall inom två veckor efter leverans av produkten eller tjänsten, eller om det är ett dolt fel inom två veckor efter att det är rimligt att anta att upptäckt av detta var möjligt. Om detta inte görs förlorar kunden sin rätt att göra garantianspråk. Klagomål beträffande lättfördärvliga produkter (t.ex. livsmedel) bör göras inom fyrtioåtta (48) timmar efter leverans. Kunden kan inte härleda några rättigheter från det faktum att AEFE StartUp Media hanterar ett klagomål.

5.3 Om kunden har upptäckt ett fel på en produkt eller tjänst ska han eller hon omedelbart sluta använda eller avinstallera produkten, och göra vad som står i hans makt för att undvika ytterligare skador.

5.4 Eventuella krav enligt garantin för produkter som tillverkas av AEFE StartUp Media för material- eller tillverkningsfel kommer att resultera i en kostnadsfri reparation eller byte av produkter, efter AEFE StartUp Media godtycke. Om det inte går eller inte är möjligt att reparera eller byta ut produkten kommer AEFE StartUp Media att ersätta kunden för sina kostnader, som en sista utväg.

Gällande garantiärenden för produkter/tjänster som tillhandahållits men inte tillverkats/skapats av StartUp Media hänvisar vi till generellt till den leverantör som angivits vid köpet och den garanti som då angivits gälla för produkten vid inköpstillfället.

5.5 Efter rapportering av fel ska kunden göra det möjligt för AEFE StartUp Media att undersöka produkterna eller tjänsterna. Kontroll av en defekt produkt eller tjänst ska göras på dess aktuella plats, eller på AEFE StartUp Medias anläggningar, efter AEFE StartUp Medias godtycke. Kostnader för transport/återsändning ska betalas av AEFE StartUp Media, såvida inte garantin nekas, då kunden blir skyldig att betala transportkostnader.

5.6 Kunden ska ge AEFE StartUp Media en rimlig tid att genomföra undersökningen och reparera eller byta ut produkterna eller tjänsterna, eller återbetala köpeskillingen.

5.7 Garantiperioden kan variera mellan olika produkter. Information om dessa ges i samband med köpet om sådan finns för den aktuella produkten/tjänsten.

5.8 Eventuella defekter på produkter som är ett resultat av normalt slitage, eller någon annan yttre orsak, såsom, men inte begränsat till, skador på grund av transport av kunden, felaktig användning eller om kunden har gjort reparationer på produkten utan skriftligt tillstånd av AEFE StartUp Media, kommer inte att omfattas av garantin.

6. ANSVAR OCH SKADEERSÄTTNING

6.1 AEFE StartUp Media är aldrig ansvarig för direkta eller indirekta skador, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, följdskador, immateriella skador, affärs- eller miljöskador för kunden eller tredje part.

6.2 AEFE StartUp Media är inte ansvarig för transport av livsmedel av kunden, eller följderna av detta, även om livsmedlen transporteras med hjälp av produkter eller tjänster som levererats av AEFE StartUp Media.

6.3 Oansett artiklarna 6.1 och 6.2 eller annat som anges i dessa Villkor, kan ingenting i dessa Villkor på något sätt utesluta eller begränsa AEFE StartUp Media ansvar för dödsfall eller personskada som har orsakats av vårdslöshet, bedrägeri eller förfalskning för alla sådana fall där det skulle vara olagligt för AEFE StartUp Media att utesluta eller försöka undvika sitt ansvar. I den utsträckning lagen tillåter är AEFE StartUp Medias ansvar alltid begränsat till beloppet som anges i avtalet.

6.4 Såvida inte skador uppstår som en följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från AEFE StartUp Medias sida, ska kunden ersätta AEFE StartUp Media för alla krav från tredje part som har direkt eller indirekt samband med (användning) av produkter eller tjänster som levereras av AEFE StartUp Media och kunden ska ersätta AEFE StartUp Media för alla eventuella skador, inklusive (rättsliga) kostnader som kan uppstå på grund av sådana anspråk.

6.5 Om skada inträffar är kunden skyldig att begränsa, så långt det rimligtvis är möjligt, ytterligare eller andra skador.

6.6 I den utsträckning det är möjligt enligt lag ska alla eventuella klagomål tas upp med AEFE StartUp Media inom ett (1) år.

7. ÅTERKÖP

7.1 Återköp av produkter och tjänster som tillhandahållits av AEFE StartUp Media kan variera kan variera mellan de olika produkterna/tjänsterna. Villkoren för dessa finns angivna vid respektive produkt på webbsidan.

Gällande icke-defekta produkter som har skickats tillbaka till oss får du full återbetalning för dessa när produkterna har mottagits i vårt lager och deras skick har kontrollerats.

7.2 Om delar är skadade eller saknas från din beställning, ska du kontakta oss inom 3 arbetsdagar efter att leverans har mottagits genom att ringa 08-52 00 59 94 för information om att återlämna produkter.

8. AVTALETS UPPLÖSANDE

8.1 Om kunden inte uppfyller alla sina skyldigheter i enlighet med det här avtalet eller de här Villkoren förlorar han eller hon omedelbart sina rättigheter enligt det här avtalet utan föregående meddelande och AEFE StartUp Media har rätt att:

  • Avbryta utförande av avtalet och alla relaterade åligganden till dess att kundens uppfyllande av sina skyldigheter har säkrats.
  • Helt eller delvis säga upp avtalet och eventuella relaterade avtal, utan att hållas ansvariga för eventuella skador utan att detta påverkar några andra rättigheter AEFE StartUp Media kan ha.

8.2 I händelse av konkurs, utebliven betalning, eller stängning eller likvidation av (del av) kundens företag, löses automatiskt alla avtal med kunden, såvida inte AEFE StartUp Media meddelar kunden inom en rimlig tid att de önskar upprätthålla avtalet eller en del av detta, vilket också ger AEFE StartUp Media rätt att vänta med uppfyllande av avtalet, utan föregående meddelande, tills dess att kunden har uppvisat tillräcklig säkerhet.

8.3 I alla de fall som nämns i artikel 8.1 och 8.2 i dessa Villkor, ska alla eventuella anspråk AEFE StartUp Media kan ha på kunden betalas omedelbart i sin helhet och kunden ska vara skyldig att omedelbart återlämna till AEFE StartUp Media och/eller ge AEFE StartUp Media  tillgång till de köpta produkterna och/eller tjänsterna så att AEFE StartUp Media kan återta innehav av dessa.

9. DATASKYDD

9.1 När du använder vår Webbplats, eller när du lägger en beställning och/eller ingår ett avtal kan AEFE StartUp Media komma att använda dina personuppgifter. För mer information om hur vi använder dina personuppgifter ska du klicka på följande länk Integritetspolicy.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Om AEFE StartUp Media  inte kan fullfölja sina åligganden på grund av en händelse som rimligtvis kan anses ligga utanför deras kontroll (kallat Force Majeure ) ska genomförande av avtalet avbrytas för den period som Force majeure-händelsen fortgår. Force majeure omfattar alla handlingar, händelser, icke-händelser eller olyckor som ligger utanför vår rimliga kontroll, oavsett om dessa är förutsedda eller inte, under perioden då avtalet gäller, och omfattar särskilt (utan begränsning) följande: strejk, lockout eller andra händelser inom industrin (AEFE StartUp Media  leverantörer), civila oroligheter, uppror, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om krig officiellt har förklarats eller inte) eller hot om eller förberedelse för krig, brand, explosioner, storm, översvämning, jordbävning, jordskred eller andra naturkatastrofer, att det inte går att använda järnvägar, frakt, flygplan, motortransporter eller andra medel för offentlig eller privat transport, att det inte går att använda privata telekommunikationsnätverk, begränsad funktion för rättssystem eller regering

10.2 När en Force majeure-händelse varar längre tid än två (2) månader, ska båda parterna har rätt att (delvis) lösa upp kontraktet, utan bli ansvarsskyldiga för skadeståndsersättning.

11. LAG OCH JURISDIKTION

11.1 Avtalet och dessa Villkor regleras av svensk lagstiftning. Avtalet undantas uttryckligen tillämpning av Wien-konventionen från 1980 angående avtal om köp av varor (CISG).

11.2 Alla eventuella tvister eller krav som uppstår till följd av eller i samband med sådana avtal eller deras bildande (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller krav) faller under den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Sverige.

12. ÖVRIGT

12.1 Kunden ansvarar för alla rättsliga (och icke-rättsliga) kostnader som tillkommer AEFE StartUp Media  som en följd av att kunden inte uppfyller sina åligganden enligt avtalet, dessa Villkor och eventuella andra relationer med AEFE StartUp Media . De icke-rättsliga kostnaderna kommer att utgöra minst 15 % av det utestående beloppet, trots att AEFE StartUp Media  har rätt att göra anspråk på de faktiska kostnader som överstiger detta belopp.

12.2 Om AEFE StartUp Media  underlåter, någon gång under avtalsperioden, att insistera på att du ska fullfölja dina åligganden strikt enligt det här avtalet eller något av dess Villkor, eller om AEFE StartUp Media  inte utövar sin rätt till åtgärder för detta som de har rätt till enligt avtalet innebär detta inte att de avstår från dessa rättigheter och befriar dig inte från skyldigheten att uppfylla sådana åligganden. Om AEFE StartUp Media  friar dig från ansvar för bristande avtalsuppfyllande vid något tillfälle innebär detta inte att du friskrivs från framtida ansvar för bristande avtalsuppfyllande. För att friskrivas från ansvar för dessa Villkor vid något tillfälle krävs ett skriftligt uttalande om att du friskrivs för ansvar för just detta.

12.3 Kunden har inte rätt att överföra eller överlåta någon rättighet eller skyldighet i samband med avtalet eller dessa Villkor till tredje part utan föregående skriftligt godkännande från AEFE StartUp Media . AEFE StartUp Media  har rätt att ställa upp vissa Villkor för att ge sådant tillstånd.

12.4 Om något av Villkoren i detta avtal av en behörig myndighet anses vara ogiltigt, olagligt eller inte går att upprätthålla i någon utsträckning kommer denna del av Villkoren att tas bort och övriga Villkor kommer att fortsätta att gälla i den utsträckning gällande lag tillåter.

12.5 AEFE StartUp Media  förbehåller sig rätten att revidera och ändra dessa Villkor då och då för att anpassas till eventuellt ändrade marknadsförhållanden som påverkar företagets verksamhet, teknikförändringar, ändrade betalningsmetoder, ändringar i relevanta lagar och riktlinjer och förändringar i systemets funktioner. För dig gäller de riktlinjer och Villkor som är giltiga vid den tidpunkt då du beställer produkter från AEFE StartUp Media , såvida inte lagen eller ett regeringsorgan kräver att ändringar görs i dessa (vilket då kan komma att gälla beställningar du tidigare har gjort), eller om AEFE StartUp Media  meddelar dig om en ändring i dessa Villkor innan vi sänder dig orderbekräftelsen (då vi har rätt att anta att du har accepterat dessa ändrade Villkor såvida du inte meddelar oss om att du inte gör det inom sju (7) arbetsdagar efter att du har mottagit produkterna).